20 Μάι, 2018
Μέγεθος κειμένου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αυθαίρετα

Αυθαίρετα

 •  Γιατί θα πρέπει να τακτοποιήσω την αυθαίρετη κατασκευή μου;

Σύμφωνα με το N. 4014/2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α, από 21/09/2011, απαγορεύονται οι δικαιοπραξίες σε ακίνητα στα οποία υπάρχουν αυθαίρετα τμήματα κατασκευών. Για κάθε δικαιοπραξία σε οποιοδήποτε ακίνητο, οι συμβολαιογράφοι θα ζητούν γνωμοδότηση μηχανικού σχετικά με την ύπαρξη ή όχι αυθαιρεσιών επί του ακινήτου (Ταυτότητα Κτιρίου). Το ρόλο αυτό ενδέχεται να αναλάβουν οι εξουσιοδοτημένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές.

Επίσης, με το νέο νόμο, τροποποιείται η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) και μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), η οποία μεταξύ άλλων θα έχει αρμοδιότητα τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αξιοποιώντας ακόμα και αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων στην κατοχή φορέων του Δημοσίου ή διενεργώντας νέες αεροφωτογραφίσεις.

Στον παρόν νόμο περιλαμβάνονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί έως 28/07/2011 (προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και απαιτείται η επισύναψη δημόσιων εγγράφων ή αεροφωτογραφίσεων από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής):

 • Καθ’ υπέρβαση της Οικοδομικής Άδειας
 • Καθ’ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου
 • Χωρίς Οικοδομική Άδεια

 • Μέχρι πότε έχω δικαίωμα να τακτοποιήσω την αυθαίρετη κατασκευή μου;

ΚΑΤΑΘΕΣΗ δικαιολογητικών τακτοποίησης Αυθαιρέτων ΑΠΟ 1/10/2011 – 28/2/2012

 • Για πόσο καιρό θα τακτοποιείται η αυθαίρετη κατασκευή μου με το νέο νόμο;

Χρόνος Τακτοποίησης

Εντός Σχεδίου ή Εντός Οριοθετημένου Οικισμού

30 χρόνια

 

Εκτός Σχεδίου ή Οριοθετημένου Οικισμού

30 χρόνια και μέχρι να αναθεωρηθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός


 • Τι κερδίζω τακτοποιώντας τώρα την αυθαίρετη κατασκευή μου;

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αναστέλλεται η επιβολή οποιονδήποτε προστίμων (μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων).

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ: 

 • Πρόστιμα ανέγερσης
 • Πρόστιμα διατήρησης
 • Άλλες κυρώσεις

ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ αναδρομικά: 

 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Οποιοσδήποτε φόρος
 • Τέλη και πρόστιμα

Επίσης, επιτρέπεται η σύνδεση των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή της 1ης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου. 

Σημειώνεται ότι τα τακτοποιημένα αυθαίρετα μεταβιβάζονται και μπορεί να συσταθεί σε αυτά οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται ειδική μνεία (όπως με τους Η/Χ) 

Τέλος, δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, τίθενται στο αρχείο (εφόσον έχει εξοφληθεί όλο το ενιαίο ειδικό πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου).

 • Τι χρειάζεται να κάνω προκειμένου να προχωρήσω στην τακτοποίηση της αυθαίρετης κατασκευής μου;

Δικαιολογητικά

Τα οποία κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του Υ.ΠΕ.Κ.Α και του Τ.Ε.Ε, από μηχανικό ο οποίος διαθέτει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. Αναλυτικότερα, η διαδικασία γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο (από 1 Οκτωβρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2012) κατατίθενται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο μηχανικό τα δικαιολογητικά Α-Δ, και ο προσωρινός υπολογισμός προστίμου, και πληρώνεται το αρχικό παράβολο. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης ξεκινά να πληρώνει τις δόσεις του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου έως 28-2-2012 (η ημερομηνία αναμένεται να παραταθεί με σχετική νομοθετική ρύθμιση). Κατά το δεύτερο στάδιο (έως 31 Μαρτίου 2012) κατατίθενται ηλεκτρονικά από τον ίδιο μηχανικό όλα τα απαραίτητα σχέδια και διαγράμματα και υπολογίζεται το τελικό πρόστιμο. Σημειώνεται ότι τυχόν διαφορά του προσωρινού με το τελικό πρόστιμο συμψηφίζεται στις εναπομείναντες δόσεις ξεκινώντας από την τελευταία.

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων είναι αναλυτικά τα εξής:

Α) Αίτηση

Β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (εις διπλούν), η οποία περιλαμβάνει:

 • Ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη
 • ΑΦΜ – ΔΟΥ
 • Αριθμός και έτος Οικοδομικής Άδειας (αν υπάρχει)
 • Εμβαδόν και Χρήση αυθαίρετης κατασκευής
 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής
 • Δήλωση για το αν πρόκειται για ακίνητο «Κύριας και Μοναδικής κατοικίας», άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης
 • Δήλωση ότι το ακίνητο δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η τακτοποίηση

Τεχνική Έκθεση Μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή κατασκευής
 • Εμβαδόν και χρήση κατασκευής
 • Δήλωση εάν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή ή όχι
 • Φωτογραφίες από όλες τις απόψεις
 • Αντίγραφο στελέχους Οικοδομικής Άδειας (αν υπάρχει)
 • Τοπογραφικό οικοπέδου και κάτοψη ορόφου (στον οποίο έχει γίνει η αυθαιρεσία)
 • Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής»
 • Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας της κατασκευής, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση (για κατοικίες)
 • Μελέτη στατικής επάρκειας και τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο (για άλλες χρήσεις πλην κατοικίας)


Αν δεν υπάρχει Οικοδομική Άδεια, συντάσσονται:

 • Εξαρτημένο τοπογραφικό με απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή απόσπασμα χάρτη ,με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου (σε ΕΓΣΑ '87)
 • Κατόψεις ορόφων

Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9

Γ) Παράβολο

«Κύρια και Μοναδική Κατοικία»

έως 100 μ2

500

«Κύρια και Μοναδική Κατοικία»

101 – 200 μ2

1000

Άλλη κατοικία/χρήση

έως 50 μ2

500

Άλλη κατοικία/χρήση

51 – 100 μ2

1000

Άλλη κατοικία/χρήση

101 – 1000 μ2

2000

Άλλη κατοικία/χρήση

1001 – 2000 μ2

4000

Άλλη κατοικία/χρήση

>2000 μ2

6000


Δ) Έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου
Το παράβολο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομία και το ποσό του συμψηφίζεται με το τελικό πρόστιμο.

Το οποίο συντάσσεται από τον Μηχανικό και επικυρώνεται από την αρμόδια Πολεοδομική διεύθυνση.

 • Πόσο θα είναι το τελικό πρόστιμο το οποίο καλούμαι να πληρώσω;

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ : μ2  x  15%  x  Τιμή Ζώνης  x  Συντελεστές Υπολογισμού

Οι συντελεστές υπολογισμού των προστίμων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Την ύπαρξη Οικοδομικής Άδειας
 • Την τοποθεσία του ακινήτου (εντός ή εκτός σχεδίου)
 • Τη χρήση του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη κατοικία, άλλη χρήση)
 • Την τιμή ζώνης (Τ.Ζ) της περιοχής
 • Το ποσοστό υπέρβασης της επιτρεπόμενης δόμησης
 • Το ποσοστό υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους
 • Το ποσοστό υπέρβασης της επιτρεπόμενης κάλυψης
 • Το ποσοστό παραβίασης των υποχρεωτικών πλάγιων αποστάσεων (Δ) και της πρασιάς
 • Την παλαιότητα της αυθαιρεσίας (προ 31.1.1983 και από 31.1.1983 έως 31.12.2003)
 • Ειδικός υπολογισμός για πισίνες

 

Επίσης, εισάγεται κοινωνικός συντελεστής 0.5 για τα ΑΜΕΑ με ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ οικογενειακό όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία.

Έκπτωση 50% θα έχει το πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές σε υπόγεια, σοφίτες και πατάρια με βάση τους νέους συντελεστές που εισηγείται το ΥΠΕΚΑ.

Ειδική Κατηγορία

Εάν υπάρχει Ο.Α και έχουμε:

 • Αυθαίρετη παρέμβαση έως 20 μ2 και εφόσον δεν υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας βάσει της Ο.Α και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, ή
 • υπέρβαση καθ’ ύψος έως 10% του επιτρεπόμενου βάσει Ο.Α:
 

Εκτός σχεδίου και οριοθέτησης

1500 €

Εντός σχεδίου και οριοθέτησης

Τ.Ζ. έως 2500 €/μ2

2000 €

Εντός σχεδίου και οριοθέτησης

Τ.Ζ. ≥ 2500 €/μ2

3000 €


Το πρόστιμο της ειδικής κατηγορίας καταβάλλεται ΕΦΑΠΑΞ έως 28/2/2012, χωρίς έκπτωση.
(σημ.: εαν υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι υπολογισμού του προστίμου τότε ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον πλέον συμφέροντα)

 • Με ποιόν τρόπο γίνεται η καταβολή του προστίμου; Μπορώ να πληρώσω με δόσεις; Υπάρχει η δυνατότητα κάποιας έκπτωσης;

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

36 μήνες

36 μηνιαίες ή 12 τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ

36 μήνες

 36 μηνιαίες ή 12 τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις


1η δόση:
έως 31.1.2012 (η ημερομηνία αναμένεται να παραταθεί με σχετική νομοθετική ρύθμιση)

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: Έκπτωση 20%

Πρόστιμο +1% για κάθε μήνα καθυστέρησης (ισχύει αναδρομικά και για τον ν. 3843/2010 από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου)

 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν τακτοποιείται η αυθαίρετη κατασκευή μου;

α) αν το ακίνητο βρίσκεται:

 • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης
 • Στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών και επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών
 • Σε δημόσιο κτίσμα
 • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας
 • Σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή φυσικού κάλους, σε παραδοσιακό οικισμό
 • Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή

β) αν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεστεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή αρχαίο ή νεότερο μνημείο

γ) αν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεστεί σε κτίσμα, το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος του υδατοκρίτη

δ) ) αν η αυθαίρετη κατασκευή έχει εκτελεστεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα  πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης

Καλέστε μας για να προγραμματίσουμε έναν επιτόπιο έλεγχο της κατασκευής σας και
υπολογισμό του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.